Banner đội ngũ lãnh đạo của roseland

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

Ông

NGUYỄN THẾ MỸ

Thành viên HĐQT & Phó Tổng Giám Đốc RoseLand

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Nguyễn Thế Mỹ
Giới tính: Nam
Năm sinh: 19/09/1986
Nơi sinh: Nam Định
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại Học Hàng Hải
 
 
2. Quá trình công tác:
 
03/2022 – đến nay:
  • Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bất động sản RoseLand – Phó Tổng giám đốc công ty phụ trách mảng kinh doanh.
  • Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xanh – Tổng giám đốc.
02/2021 – đến nay:
  • Hội đồng  Quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Đại Tín – Phó Tổng giám đốc.