CÔNG TY THÀNH VIÊN

CÔNG TY PHÁT TRIỀN HOA HỒNG VIỆT NAM

CÔNG TY ĐT&PT ROSE INVEST

CÔNG TY CP ROSE TECH

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ FUNKY UNIVERSE