Banner đội ngũ lãnh đạo của roseland

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

Ông

THẾ ĐẠT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông

NGUYỄN THẾ MỸ

PHÓ TỔNG GIÁM  ĐỐC

Ông

ĐỖ ĐỨC AN KHANG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà Bùi Thủy - Thành viên HĐQT roseland

BÙI THỦY

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH